داستان انگیزشی

داستان انگیزشی سقراط و مرد جوان!

داستان انگیزشی

داستان انگیزشی سقراط و مرد جوان! راز موفقیت😍 روزي مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست. سقراط به او گفت، “فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم.” صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.